KOLIKO KOŠTA BESPLATNO ŠKOLOVANJE? Više od dve prosečne plate za đaka prvaka!
Đaci prvaci, Foto: Zorana Jevtić

pripremite novac

KOLIKO KOŠTA BESPLATNO ŠKOLOVANJE? Više od dve prosečne plate za đaka prvaka!

Problem nastaje kada se svi troškovi udvostruče, jer statistika kaže da nešto više od 40 odsto porodica u Srbiji ima dvoje dece

Objavljeno:
  • 6

To što je školovanje u Srbiji besplatno, ne znači da ono ništa ne košta. U avgustu i septembru, s početkom školske godine, stižu i najveći udari na kućne budžete, koji uglavnom nadilaze troškove obeležavanja slava, najvećih verskih praznika i rođendana.

Još neoporavljeni od izdataka koje su imali za kakvo-takvo letovanje, odvajanja dela plata za zimnicu, pa i drva za ogrev, roditelji školaraca se upravo ovih dana bacaju i na kupovinu udžbenika, pribora, ranaca, ali i opreme za fizičko i likovno.

Rate za ekskurzije roditelji beogradskih gimnazijalaca plaćaju već od juna, a sada pride stižu i dodatni izdaci za rekreativne nastave i jesenju garderobu i obuću – broj veću u odnosu na prošlogodišnju.

Prema našoj računici, osnovni prvoseptembarski troškovi za jednog đaka iznose oko 42.000 dinara. Tu smo uračunali udžbenike, lektiru, pribor, ranac, opremu za fizičko, kao i odeću i obuću, i to po najskromnijim cenama. Ako se tome dodaju još i ishrana, džeparac, ekskurzije, izleti i rekreativna nastava, kao i sportske i kulturne aktivnosti, dolazimo do vrtoglave cifre od gotovo 125.000 dinara.

To znači da mame i tate za godinu dana besplatnog školovanja svog osnovca moraju pripremiti više od dve prosečne plate (prema Republičkom zavodu za statistiku, prosečna plata u Srbiji iznosi 55.380 dinara).

Ova cifra, međutim, u mnogim kućama množi se s dva, jer nešto više od 40 odsto porodica ima dvoje dece, kazuju podaci s poslednjeg popisa stanovništva. Naime, od 1.476.105 porodica u Srbiji, jedno dete ima 764.546, dvoje dece 591.114, dok troje mališana gaji 99.638 porodica.

Je­le­na Bran­ko­vić, če­tr­de­set­tro­go­di­šnja maj­ka tro­je ško­la­ra­ca, ka­že da je iz de­se­to­go­di­šnjeg is­ku­stva u ško­lo­va­nju naj­sta­ri­jeg de­te­ta iz­vu­kla bar dve po­u­ke i pre­po­ru­ču­je ne­is­ku­sni­jim ro­di­te­lji­ma da ih se pri­dr­ža­va­ju.

– Škol­ske knji­ge su ne­što što sam pri­hva­ti­la kao uobi­ča­je­ni po­ro­dič­ni tro­šak, a bes­plat­ni kom­plet ko­ji do­bi­jam za tre­će de­te mi mno­go zna­či. Ali či­nje­ni­ca da de­se­ti­ne hi­lja­da di­na­ra go­di­šnje da­mo na škol­ski pri­bor za njih tro­je sva­ke go­di­ne me pre­ne­ra­zi. Baš ju­če sam u ve­ćem tr­go­vin­skom lan­cu iz­bro­ja­la 10.000 di­na­ra za gu­mi­ce, olov­ke, tem­pe­re, per­ni­ce, blo­ko­ve, še­sta­re i sa­mo de­set sve­za­ka. Mo­ra­će­mo još da ih do­ku­pi­mo. Is­ku­stvo po­ka­zu­je da me je ku­po­vi­na škol­skog pri­bo­ra na če­ko­ve i od­lo­že­no pla­ća­nje uvek vi­še ko­šta­la, jer ta­da uba­cim u kor­pu i po­ne­što što i ni­je baš neo­p­hod­no, mi­sle­ći da ću to la­ko ot­pla­ti­ti na ra­te. Ka­da sam to shva­ti­la – po­če­la sam sve da ku­pu­jem go­to­vi­nom i ta­ko sma­nju­jem udar na kuć­ni bu­džet – is­ti­če Bran­ko­vi­će­va.

Ona do­da­je i da je prak­sa po­ka­za­la da se ne is­pla­ti ku­po­va­ti jef­ti­ni­ji škol­ski pri­bor, jer ga đa­ci br­zo po­tro­še, ili mal­te­ne ba­ce. Ki­ne­ske bo­ji­ce i olov­ke, ka­že, to­li­ko su ne­kva­li­tet­ne da ih je go­to­vo ne­mo­gu­će za­re­za­ti, vo­šta­ne bo­ji­ce pu­ca­ju pri pr­vom ko­ri­šće­nju, a ran­če­vi se po­ce­pa­ju i pre kra­ja po­lu­go­di­šta. Ova maj­ka na­gla­ša­va da je joj mno­go is­pla­ti­vi­je ku­pi­ti pu­nu i kva­li­tet­nu per­ni­cu ne­mač­kih pro­iz­vo­đa­ča, na pri­mer, u be­o­grad­skim knji­ža­ra­ma za 800 di­na­ra ne­go uze­ti na po­pu­stu ne­ku sum­nji­vog kva­li­te­ta za 500 di­na­ra, jer će do na­red­nog 1. sep­tem­bra mo­ra­ti da do­ku­pi bar još jed­nu ta­kvu.

foto: Privatna arhiva

Ono bez če­ga se u ško­lu ne mo­že kre­nu­ti je­su udž­be­ni­ci, uz ko­je u 90 od­sto slu­ča­je­va na­stav­ni­ci tra­že da se do­ku­pe rad­ni i na­stav­ni li­sto­vi. Ta­kav kom­plet od se­dam udž­be­nič­kih je­di­ni­ca jed­nog od naj­za­stu­plje­ni­jih iz­da­va­ča u Sr­bi­ji za pr­vi raz­red ko­šta 5.350 di­na­ra, de­set knji­ga za če­tvr­ti raz­red sta­je 5.710 di­na­ra, kom­plet od 19 udž­be­nič­kih je­di­ni­ca za še­sti osnov­ne s ma­te­ri­ja­li­ma za teh­nič­ko i dva stra­na je­zi­ka okru­glo je 15.000 di­na­ra. Kao i sva­ke go­di­ne, naj­sku­plje su knji­ge za osmi raz­red, kom­plet sa­dr­ži čak 25 udž­be­nič­kih je­di­ni­ca i ko­šta 16.829 di­na­ra. Na sve to ka­sni­je se do­da­je i lek­ti­ra ko­ja ko­šta od 300 do 1.000 di­na­ra. Ani­ca Iv­ko­vić, maj­ka dvo­je osno­va­ca, is­ti­če da je sa­mo za knji­ge svog pr­va­ka odvo­ji­la bli­zu 10.000 di­na­ra.

– U šo­ku sam od pri­pre­ma de­ce za ško­lu. Odvo­ji­li smo na stra­nu 200 evra na­da­ju­ći se da će pod­mi­ri­ti sve tro­ško­ve jer smo sta­ri­joj ćer­ki, ko­ja sa­da kre­će u dru­gi raz­red, pro­šlog sep­tem­bra ku­pi­li sve no­vo. Već smo po­tro­ši­li oko 35.000 di­na­ra pri­pre­ma­ju­ći ih za ško­lu, a ni­smo ih pot­pu­no opre­mi­li – očaj­na je maj­ka.

Dok su Ti­to­vi pi­o­ni­ri od pr­vog do če­tvr­tog osnov­ne ima­li po jed­nu ko­žnu đač­ku tor­bu, ču­ve­ni mo­del s Mir­kom i Slav­kom, ili dve pe­ti­ce na po dva dže­pi­ća na pred­njoj stra­ni, da­na­šnji ro­di­te­lji sve­do­če da đa­ci če­sto sa­mo go­di­nu da­na no­se je­dan ra­nac. Onaj kva­li­tet­ni­ji, oja­ča­ni, za đa­ka pr­va­ka ko­šta oko 4.500 di­na­ra. Do­du­še, i te­ži­na đač­ke tor­be bar se du­pli­ra­la sa sme­nom ge­ne­ra­ci­ja, pa te­ško da bi ju­na­ci ko­mu­ni­stič­kog do­ba, Mir­ko i Slav­ko, iz­dr­ža­li te­ret ko­ji im na­me­ću da­na­šnji iz­da­va­či knji­ga ili kre­a­to­ri škol­skog pla­na i pro­gra­ma...

Dok uz per­ni­ce od 800 di­na­ra ku­pe i sve­ske, blo­ko­ve, le­nji­re, še­sta­re i osta­lu opre­mu, ma­me i ta­te iz­dvo­ji­će još bar 2.000 di­na­ra. I sve to pod uslo­vom da na­stav­nik ni­je mno­go zah­te­van u po­tra­ži­va­nju neo­ba­ve­zne, ali uobi­ča­je­ne do­dat­ne opre­me za čas, po­put ko­laž-pa­pi­ra, šper­plo­či ili tem­pe­ra... Spi­sak za pr­vo­sep­tem­bar­sku ku­po­vi­nu se tu ne za­vr­ša­va. Sa­mo tor­be za fi­zič­ko sta­ju od 350 do 2.500 di­na­ra. Po­treb­no ih je na­pu­ni­ti s dva cr­na šort­sa i dve be­le ma­ji­ce za fi­zič­ko, što ko­šta mi­ni­mal­no 1.200 di­na­ra. Pri­de pa­ti­ke od bar 2.500 di­na­ra.

Ako uzme­mo da je pro­seč­na ce­na kom­ple­ta udž­be­ni­ka oko 12.000 di­na­ra i sve na­ve­de­no sa­be­re­mo, do­bi­ja­mo da ro­di­telj jed­nog uče­ni­ka 1. sep­tem­bra mo­ra mi­ni­mal­no ima­ti sprem­nih 24.350 di­na­ra (bez ode­će i obu­će).

Ta­nje­nju nov­ča­ni­ka, me­đu­tim, tu ni­ka­ko ni­je kraj. Sa­go­vor­ni­ci „Po­li­ti­ke” is­ti­ču da u tro­ško­ve pri­pre­me za ško­lu ta­ko­đe ubra­ja­ju ku­po­vi­nu jak­ni, ko­je na sni­že­nju sta­ju naj­ma­nje 3.500 di­na­ra, ali i dva pa­ra obu­će, za ško­lu i igra­li­šte, što ta­ko­đe iza­đe mi­ni­mal­nih 6.000 di­na­ra. Spi­sku opre­ma­nja đa­ka tre­ba do­da­ti i naj­ma­nje tro­je pan­ta­lo­na od po 1.500 di­na­ra, tri duk­se­ri­ce, ko­je u naj­bo­ljem slu­ča­ju sku­pa sta­ju 3.500 di­na­ra. A osta­le sit­ni­ce po­put ma­šni­ca, ma­ji­ca, ča­ra­pa i ka­pa da i ne ra­ču­na­mo...

I do­sa­da­šnji sal­do već bo­de oči jer sve­u­kup­no na­bro­ja­no iz­no­si 17.500 di­na­ra po jed­nom de­te­tu. Što je za po­ro­di­ce ko­je se mo­gu po­hva­li­ti s dva ško­lar­ca 35.000 di­na­ra. Uz sve ovo, ne sme se „pod te­pih” gu­ra­ti sta­ti­sti­ka da sva­ko tre­će de­te u Sr­bi­ji pri­ma so­ci­jal­nu po­moć, ko­ja iz­no­si sa­mo ne­ko­li­ko hi­lja­da di­na­ra. Ona sa­svim ja­sno uka­zu­je na či­nje­ni­cu da on­da mno­ge po­ro­di­ce s de­com spa­da­ju u onaj deo sta­nov­ni­štva či­ja su pri­ma­nja is­pod pro­seč­nih 55.380 di­na­ra i da ta­te i ma­me ško­la­ra­ca i te ka­ko na svo­jim ple­ći­ma ose­ća­ju bre­me bes­plat­nog i oba­ve­znog osnov­nog ško­lo­va­nja.

Bonus video:

(Espreso.co.rs / Politika.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
Inicijalizacija u toku...
counterImg

Espreso.co.rs


Adria media