Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednja izmena: 01.01.2024. godine

1. Prihvatanje Uslova korišćenja

1.1. U slučaju pristupa i/ili korišćenja sledećih platformi i njima pripadajućih internet portala i mobilnih aplikacija (domena i poddomena) i to: sensa.mondo.rs; yumama.mondo.rs, lepaisrecna.mondo.rs, nationalgeographic.rs, elle.rs, stvarukusa.mondo.rs, wanted.mondo.rs, kurir.rs, stil.kurir.rs, adriamedia.tv, espreso.co.rs, glossy.espreso.co.rs i mondo.rs (u daljem tekstu zajedno: Portal/aplikacija), korisnik Portala/aplikacije potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući.

1.2. Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuju se između:

a) Privrednog društva koje je vlasnik i lice koje upravlja Portalom/aplikacijom iz člana 1.3. ovih UK i b) Svakog pojedinačnog posetioca i/ili korisnika Portala/aplikacije i njihovih funkcionalnosti (u daljem tekstu: Korisnik).

1.3. Privredna društva koja su vlasnici platformi i njima pripadajućih internet portala i mobilnih aplikacija (domena i poddomena) iz člana 1.1. ovih UK su:

1) Adria Media Magazine doo, MB: 21136743, sa sedištem u ul. Vlajkovićevoj br. 8 u Beogradu za sledeće portale i aplikacije: sensa.mondo.rs; yumama.mondo.rs, lepaisrecna.mondo.rs, elle.rs, stvarukusa.mondo.rs, wanted.mondo.rs;

2) Mondo Inc doo Beograd, MB: 20729384, sa sedištem u ul. Vlajkovićevoj br. 8, prizemlje, Beograd, Stari Grad za sledeće portale i aplikacije: kurir.rs, stil.kurir.rs, adriamedia.tv, espreso.co.rs, glossy.espreso.co.rs i mondo.rs;

(u daljem tekstu svako privredno društvo označeno kao: WMG). Jezik ugovaranja između WMG-a i Korisnika je srpski.

2. Opšti uslovi

2.1. Portal/aplikacija podrazumeva internet Portal koji se objavljuje na web adresi iz člana 1.1. ovih UK, kao i aplikaciju za mobilne uređaje koja je dostupna na “Apple store” i “Google play” store, na kojima se objavljuje sadržaj koji je dostupan Korisnicima u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj podrazumeva celokupan sadržaj Portala/aplikacije, što uključuje i računarske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk, tekst, kao i drugi materijal koji se objavljuje na Portalu/aplikaciji i kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku (u daljem tekstu: Sadržaj). Portal/aplikacija omogućavaju Korisnicima da pristupaju Sadržaju, kao i da registracijom korisničkog naloga, odnosno profila, ostvare pristup različitim funkcionalnostima (u daljem tekstu: korišćenje).

2.2. Korisnik Portala/aplikacije može biti fizičko lice. Korisnik koji je fizičko lice i koji želi da registruje korisnički Profil mora da ima minimum 15 godina života. Registracijom Profila, Korisnik potvrđuje da ima potebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa WMG-om u pogledu korišćenja Portala/aplikacije. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbedi da korišćenje Portala/aplikacije bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih UK. WMG zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući pristup korisničkom Profilu Korisnika u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove, odnosno ukoliko na zahtev administratora WMG-a ne dostavi adekvatan dokaz o tome.

3. Lični podaci i zaštita privatnosti

3.1. WMG od Korisnika može zahtevati da, za potrebe pristupanja Portalu/aplikaciji, odnosno otvaranja korisničkog Profila na Portalu/aplikaciji, dostavi određene lične podatke čije prikupljanje, korišćenje, obrada i čuvanje je u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i podležu WMG-ovoj Politici privatnosti koja predstavlja sastavni deo ovih UK. Takođe, određeni podaci o Korisnicima se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Portala/aplikacije i pristupa Sadržaju. Korišćenje Portala/aplikacije ili bilo kog njihovog dela podrazumeva da je Korisnik, i/ili lice koje kao posetilac koristi određene funkcionalnosti Portala/aplikacije bez registrovanja korisničkog Profila, pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

Ukoliko korisnik želi da zatraži brisanje naloga i sakupljenih podataka potrebno je da se obrati putem e-mail adrese: data@wm.group.

4. Uslovi koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja, i konekciju

4.1. Kako bi pristupio i koristio Portal/aplikaciju, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja koji koristi (u daljem tekstu: hardver i softver) i konekciju, a koji se vremenom mogu menjati.

4.2. WMG ne garantuje da su Portal/aplikacija i njihovo korišćenje kompatibilni sa uređajima, hardverom ili softverom koji upotrebljava Korisnik. Korisnik takođe razume i prihvata da svaka promena ili poboljšanje Portala/aplikacije može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se isti koristio. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

5. Intelektualna svojina

5.1. AUTORSKA PRAVA

5.1.1. Sadržaj na Portalu/aplikaciji može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu/aplikaciji se ne sme reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u bilo koje svrhe bez izričitog pristanka Portala/aplikacije, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta WMG-u ili bilo kom trećem licu u skladu sa pozitivnim propisima.

5.1.2. Pojedinac, kompanija ili organizacija mogu u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje Portala/aplikacije pod sledećim uslovima:

- Prenosilac sadržaja je dužan da na vidljivom mestu navede izvor i link koji vodi do sadržaja sa Portala/aplikacije, neposredno pre objavljivanja teksta u svojim medijima;

- Sadržaj preuzet sa Portala/aplikacije mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja (osim ukoliko isto nije istaknuto na Portalu/aplikaciji), kao i potpis sa nazivom Portala/aplikacije sa linkom ka izvornom tekstu na Portalu/aplikaciji i uz obaveznu „Do Follow“ odrednicu.

5.1.3. Kršenje bilo kog od uslova navedenih u ovom stavu, smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

5.2. Portal/aplikacija su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Oznaka naziva Portala/aplikacije i njeni delovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i/ili internet adrese i drugo) WMG-a ili su u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na WMG. Pored navedenog, celokupan Sadržaj Portala/aplikacije je vlasništvo WMG-a i/ili njegovih partnera, davalaca licence i sl. i predstavlja zaštićeni sadržaj, te se može jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Sadržaj Portala ne obuhvata Korisnički sadržaj koji Korisnik postavlja, objavljuje ili prenosi putem svog korisničkog Profila na Portalu/aplikaciji, što uključuje sadržaj poruka i druge komunikacije koju Korisnik upućuje drugim Korisnicima ili WMG-u.

5.3. Korisnik koriišćenjem Portala ne stiče bilo kakva prava na Portalu/aplikaciji ili njegovim delovima, oznaci koja sadrži nazoiv Portala/aplikacije ili Sadržaju Portala/aplikacije.

5.4. Korisnik se slaže i obavezuje se da ni pod kakvim okolnostima neće: a) umnožavati, kopirati, emitovati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod ili rastavljati Portal/aplikaciju ili Sadržaj Portala/aplikacije, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu istih; b) modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Portala/aplikacije; c) koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na Portal/aplikaciju ili njegov Sadržaj ili programe automatizacije, ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema Portalu/aplikaciji, ili prikupljaju informacije o Portalu/aplikaciji čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju Portala/aplikacije i aktivnostima Korisnika. Bez obzira na druge posledice i prava i obaveze ugovornih strana, svaka upotreba Portala/aplikacije ili radnje Korisnika u vezi sa korišćenjem Portala/aplikacije, koje su u suprotnosti sa navedenim obavezama predstavljaće neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje Portala/aplikacije i smatraće se povredom prava intelektualne svojine WMG-a.

6. Registracija / Korisnički Profil

6.1. Korisnik koji želi da koristi i ima pristup svim uslugama i mogućnostima u okviru Portala/aplikacije, mora da registruje svoj korisnički Profil na Portalu/aplikaciji preko WMG profila (WMG ID-a) (u daljem tekstu: Profil). Profil predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog, koji dodeljuje WMG i aktivira Korisnik, koji mora biti propisno registrovan na način definisan ovim UK i drugim objavljenim opštim pravilima koje propiše WMG.

6.2. Registracija nije potrebna za pregledanje Sadržaja Portala/aplikacije. Takođe, na određenim Portalima/aplikacijama, Korisnici mogu ostaviti kometar i bez registracije, ostavljanjem korisničkog imena-nadimka koji sami određuju, ali će registrovani Korisnici koji imaju Profil imati priorit pri odobravanju komentara obaveštenja kada je komentar odobren i druge napredne fukcije Portala/aplikacije.

6.3. Profili koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni.

6.4. Registracija Profila je besplatna, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na Portalu/aplikaciji, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka (detalji o traženim podacima su dostupni u Politici privatnosti) ili putem Facebook/Google naloga Korisnika i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom Profila i mora se potvrditi, odnosno verifikovati, elektronskim putem u vidu linka koji se Korisniku dostavlja odmah po aktivaciji Profila u automatski generisanom emailu, a ukoliko je registracija preko Facebook/Google naloga u skladu sa instrukcijama putem Facebooka ili Google-a. Aktivacijom i verifikacijom Profila na opisani način postupak registracije je okončan i između Korisnika i WMG-a je zaključen ugovor kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Portala/aplikacije u smislu čl. 1.2. ovih UK.

6.5. Registracijom Profila, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovnu sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravnog posla u skladu sa važećim propisima i ovim UK.

6.6. Korisnik mora biti lice sa navršenih 15 godina života da bi mogao samostalno registrovati Profil. Korisnik je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Profila, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati WMG-u podležu uslovima propisanim ovim UK i Politici privatnosti. WMG će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući ali ne isključivo i: održavanje Profila, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Profil, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku i sl.

6.7. Korisnik se, u svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Profil, obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Profila i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznata sa ovim UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje WMG.

6.8. Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Profila i lozinke. WMG ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost Profila i dostupnih informacija. Korisnik je obavezan da bez odlaganja prijavi svaku zloupotrebu svog Profila.

6.9. Korisnik ne sme da koristi svoj Profil u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi Profil na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi Portala/aplikacije ili njenih delova / usluga; ili na štetu drugih Korisnika ili trećih lica. Nedozvoljenim načinom korišćenja Profila, dostupnih funkcionalnosti Portala/aplikacije odnosno nedozvoljenim radnjama Korisnika smatraće se naročito sledeće: 1) prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih Korisnika ili trećih lica radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije; 2) prikupljanje ili traženje podataka o ličnosti, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka; 3) slanje uvredljivih, uznemiravajućih, vulgarnih, rasističkih, pretećih ili spam poruka, uključujući postavljanje (URL) linkova u nezatraženim e-mail porukama ka trećim licima; 4) lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem; 5) učitavanje, postavljanje, prenošenje, deljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, podstrekava ili pomaže u izvršenju krivičnog dela ili narušava prava trećih lica; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, preteći, diskriminatorski, narušava ugled trećih lica, obmanjujući, uznemirujuć, zabranjen, onemogućava ili otežava korišćenje Portala/aplikacije, ili koji može naštetiti WMG-u ili drugim Korisnicima ili ih izložiti nekoj vrsti odgovornosti; 6) korišćenje Java, tabela, HTML, ili drugih vrsta računarskih kodova ili komandi koje nisu dozvoljene u porukama; U slučaju korišćenja Profila suprotno ovom članu ili uopšte Uslovima korišćenja, WMG zadržava pravo otkazivanja naloga (Profila) Korisniku. Korisnici preuzimaju odgovornost za štetu koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti.

6.10. Korisnik ima pravo da obriše svoj Profil, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez razloga. Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Profila. Zahtev za otkazivanje Profila se mora podneti u okviru Portala/aplikacije, na način predviđen pravilima koja određuje i objavljuje WMG.

6.11. U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim UK i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima, ili ukoliko su radnje Korisnika štetne za Portal/aplikaciju ili WMG, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik za WMG, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih lica, ili po nalogu nadležnog organa ili institucije, WMG ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine Profil Korisnika.

6.12. WMG zadržava pravo otkazivanja Profila Korisnika bez prethodnog obaveštenja Korisnika, u slučaju da Korisnik ne pristupa i ne koristi prethodno registrovan Profil u periodu dužem od 120 dana od dana poslednje zabeležene aktivnosti.

6.13. WMG će nakon otkazivanja ili ukidanja Profila, sadržaj Profila i podatke Korisnika čuvati do 30 dana, nakon čega se gorenavedeni podaci brišu.

7. Korisnički sadržaj i modifikacija sadržaja / Pravila komentarisanja

7.1. Korisnički sadržaj podrazumeva sve komunikacije, tekst, podatke i sav drugi materijal i informacije koje Korisnik unosi, postavlja i prenosi kao komentar na Portalu/aplikaciji, sa ili bez Profila, čak i kad ih vrše druga lica koja imaju pravo pristupa Profilu (u daljem tekstu: Korisnički sadržaj)

7.2. Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti odgovara za Korisnički sadržaj. WMG nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima u vezi sa postavljenim Korisničkim sadržajem. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv WMG-a, Korisnik je u obavezi da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani WMG-a, da dostavi sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadi svaku vrstu štete koju WMG pretrpi zbog Korisničkog sadržaja, odnosno ostavljenog komentara.

7.3. WMG podstiče komentarisanje vesti i razmenu ideja među čitaocima i ne cenzuriše komentare, odnosno Korisnički sadržaj. Međutim, u cilju osiguravanja bezbednosti Korisnika, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa WMG-a i trećih lica ili po nalogu nadležnih organa i institucija WMG koristi sistem prethodne moderacije komentara. To podrazumeva da svi komentari pre nego što budu javno objavljeni, prolaze brzu premoderaciju, kako bi se osiguralo da su isti u skladu sa ovim UK i važećim propisima.

7.4. Korisnik se obavezuje da ostavlja komentare isključivo u skladu sa ovim UK. Korisnik se između ostalog obavezuje:

- da ne ostavlja komentare koji se ne odnose na temu teksta/vesti ispod koje ostavljaju komentar,

- da ne ostavlja komentare celokupno napisane velikim slovima (Full Capslock),

- da vodi računa o pravopisu i dužini komentara (neprimereno dugi komentari po slobodnoj oceni administratora će biti uklonjeni),

- da u komentarima ne navodi imena drugih čitalaca koji se mogu smatrati napadima na ličnost,

- da u komentarima ne otkriva nečiji identitet i lične podatke,

- da se ne predstavlja lažno,

- da ne propagira ponašanje koje se podvodi pod botovanje i trolovanje, odnosno da ne ostavlja identične ili slične komentare koji imaju samo minimalne promene u odnosu na već postojeće prethodne komentare,

- a posebno se obavezuje da neće ostavljati i unositi komentar koji: (i) povređuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava autorsko pravo, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć; (iv) je pogrdan, nepristojan, vulgaran (sadrži psovke) ili uvredljiv; (v) propagira diskriminaciju po bilo kom osnovu (rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili seksualnoj opredeljenosti), fanatizam, rasizam, seksizam, mržnju, uzmemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (vi) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv određenih lica ili entiteta; ili (vii) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

Aktivnosti Korisnika koje su u suprotnosti sa ovim članom

7.5. Sadržaj objavljenih komentara na Portalu/aplikaciji ne predstavlja stavove WMG-a, redakcije Portala/aplikacije, već samo autora komentara.

7.6. WMG ima pravo, ali ne i obavezu da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukloni, modifikuje, ukine ili onemogući postavljanje komentara za koji, prema svojoj savesnoj proceni utvrdi da krše ove UK, posebno član 7.4., da nisu u skladu sa uređivačkom politikom Portala/aplikacije ili se odnose na eventualne greške redakcije ili su na neki drugi način štetni za Portal/aplikaciju, ili ukoliko je to naloženo od strane nadležnog organa ili institucije, a posebno da ukloni komentare: koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični “spam”-u, koji krše autorska prava trećih lica, kojima se podstiču konverzacije koje vode u besmislene i duge rasprave i sl. Komentari koji ne budu odobreni od strane administratora komentara, takođe neće biti javno objavljeni na Portalu/aplikaciji.

7.7. Bez obzira na registraciju Profila, Korisnici samim postupkom ostavljanja komentara u okviru Portala/aplikacije, izjavljuju da su saglasni sa ovim UK I pravilima komentarisanja, kao i drugim politikama objavljenim na Portalu/aplikaciji.

7.8. Sve sugestije redakciji Portala/aplikacije, kao i prijave uvredljivih komentara ili “spam”-a u vezi sa objavljivanjem komentara korisnici Sajta/aplikacije mogu poslati na adresu: komentari@wm.group.

7.9. Ostavljanjem komentara, Korisnik je izričito saglasan sa ovim UK čiji su sastavni deo Pravila komentarisanja iz ovog člana.

8. Ograničenje odgovornosti i naknada štete

8.1. Korisnik koristi Portal/aplikaciju na sopstveni rizik. Celokupan Sadržaj koji se nalazi na Portalu/aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. WMG ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog Sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Portala/aplikacije.

8.2. WMG ne garantuje da funkcionisanje Portala/aplikacije neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.

8.3. WMG zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima Portala/aplikacije, odnosno objavljenog Sadržaja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

8.4. Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da WMG ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (materijalu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu štetu ili izmaklu koris), uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg Korisnika uključujući i štete od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje koje proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Portala/aplikacije ili Profila iz bilo kog razloga; (ii) bilo kakvih grešaka ili propusta u radu Portala/aplikacije (iii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Portala/aplikacije; (iv) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; i (v) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Portala/aplikacije.

8.5. Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na Portalu/aplikaciji obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). WMG nije odgovoran za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

8.6. Prihvatanjem ovih UK Korisnici su saglasni da WMG u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (u daljem tekstu: Dobavljači) koji nisu pod kontrolom WMG-a. WMG ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovoran za postupke ili propuštanja bilo kog Dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa Dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa Dobavljača, WMG će uputiti Korisnike da se obrate direktno Dobavljaču I uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje pružanje svojih usluga.

9. Ostale odredbe

9.1. Portalom/aplikacijom rukuje WMG u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Portalu sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

9.2. Propust WMG-a da primeni bilo koju odredbu ovih UK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava WMG-a po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih UK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

9.3. Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, ali da pri tom ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih UK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakv uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

10. Izmene UK

10.1. WMG zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju i bez prethodno datog obveštenja, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, dopuni ili izbriše određene odredbe ovih UK. Ukoliko WMG izmeni UK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici Portala/aplikacije i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila.

11. Stupanje na snagu

Ovi UK stupaju na snagu danom objavljivanja čime prestaju da važe odredbe prethodnih uslova korišćenja.

Pristupanjem i korišćenjem bilo kog Portala/aplikacije, kao i ostavljanjem komentara, ili registracijom Profila i prijavom, smatra se da ste upoznati sa ovim Uslovima korišćenja kao i Politikom privatnosti i da pristajete na navedena pravila i uslove.

Espreso.co.rs


Mondo inc.